Szybka optymalizacja rozkroju

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI X-CUT

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej: „Regulaminem Aplikacji X-CUT” definiuje zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji przeznaczonej „do optymalizacji rozkroju liniowego 1D” oraz określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach tej Aplikacji.
 2. Administratorem jest Maciej Mańkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU PROCOMP, adres: Polska, 86-200 Chełmno, Polna 8, (REGON) pod numerem, posiadający numer NIP 8751166857 (dalej: Administrator).
 3. Aplikacja stanowi własność Administratora.
 4. Prawo do korzystania z Aplikacji przysługuje Użytkownikowi wyłącznie po zakupie abonamentu, umożliwiającego czasowy dostęp do funkcji Aplikacji oraz po zaakceptowaniu przez niego postanowień niniejszego Regulaminu jak i Polityki Prywatności.

§2
DEFINICJE

 1. Aplikacja – dystrybuowana i uruchamiana za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się w domenie x-cut.pl, przeznaczona do użytkowania online, stanowiąca narzędzie umożliwiające Użytkownikowi obliczenie optymalnych rozwiązań rozkroju materiałów podłużnych.
 2. Konto Użytkownika – indywidualny dostęp do Aplikacji przeznaczony dla Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie x-cut.pl.
 3. Serwis – strona WWW w domenie x-cut.pl umożliwiająca zakup abonamentu oraz dostęp do Aplikacji online.
 4. Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta w Aplikacji
 5. Login – unikatowy identyfikator Użytkownika wykorzystywany do logowania w Aplikacji.
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do funkcjonalności Aplikacji.

§3
KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Usługa jest świadczona przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. W celu właściwego korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien posiadać:
  a) aktywne połączenie z siecią Internet;
  b) włączoną obsługę Java Script;
  c) aktywny adres e-mail,
 3. Do uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez ww. operatorów i dostawców.
 4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga przeprowadzenia odrębnej rejestracji przez Użytkownika i możliwe jest z chwilą podania Loginu i Hasła warunkującego dostęp do Konta w Serwisie „X-CUT”
 5. Zgłoszenia błędów w działaniu Aplikacji powinno nastąpić na adres: it@24max.pl
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów telekomunikacyjnych, operatorów płatności oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

§4
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Konto Użytkownika i wszystkie wprowadzone w nim treści utrzymywane są na serwerach Administratora oraz na komputerze użytkownika.
 2. Administrator zobowiązany jest do nieudostępniania swojego Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym.
 3. Administrator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim przez Użytkownika swoich danych dostępowych (Loginu, Hasła) do Aplikacji.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści wprowadzone przez siebie do Aplikacji.
 5. Zabrania się wprowadzania do Aplikacji treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z instrukcją użytkowania, dostępnej pod adresem: https://x-cut.pl/opis-programu-x-cut.
 7. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd Aplikacji.
 8. Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji do rozsyłania lub umieszczania w niej niezamówionej informacji handlowej (spamu).
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w ust. 5-8 powyżej, Administrator zablokuje czasowo Aplikację i wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń i usunięcia spornych treści w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika wezwania wysłanego na Konto Użytkownika, a następnie, jeśli naruszenie nie zostanie usunięte, po upływie zakreślonego terminu zablokuje Aplikację na stałe. Zablokowanie, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym z winy Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty abonamentowej uprawniającej do korzystania z Aplikacji przeznaczonej do „optymalizacji rozkroju liniowego 1D”.
 11. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań, o których mowa w ust. 5-8 powyżej, zobowiązuje się on – na pierwsze wezwanie Administratora – przystąpić do sporu, zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Administratora w postępowaniu sądowym/pozasądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie praw osób trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Administratora zobowiązań, o których mowa w ust. 5-8 powyżej, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.
 12. Poza przypadkami opisanymi w ust. 10 powyżej, Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie „X-CUT” dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Aplikacji.

§5
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Prawo do korzystania z Aplikacji przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który posiada wykupiony abonament uprawniający go do korzystania z programu, wyłącznie w okresie aktywności abonamentu. Abonament występuje w 3 wariantach:
  a) 24h
  b) 30 dni
  c) 365 dni
 2. Administrator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji.

§6
POLITYKA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PRAW AUTORSKICH

 1. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do Aplikacji i do treści publikowanych przez Administratora w Aplikacji należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w polskiej ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Korzystanie z Aplikacji i treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 3. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, czasowej, nieograniczonej co do terytorium, licencji na korzystanie z Aplikacji, wyłącznie na potrzeby wykonania obliczeń optymalnych konfiguracji rozkroju liniowego, z wykorzystaniem wbudowanych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Licencja, o które mowa w ust. 3 powyżej, jest udzielana wyłącznie na czas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie X-CUT.pl i opłacony abonament uprawniający do korzystania z Aplikacji, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może utracić wcześniej możliwość korzystania ze swojego Konta Użytkownika w przypadku usunięcia jego Konta lub nieopłacenia abonamentu, co nie stanowi naruszenia warunków licencji przez Administratora.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 3, nie upoważnia Użytkownika do:
  a) udzielenia dalszych licencji lub do przeniesienia prawa do korzystania z Aplikacji na osoby trzecie pod jakimkolwiek tytułem prawnym bez uprzedniej zgody Administratora , wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie;
  b) oferowania Aplikacji lub zawartych w niej funkcjonalności, algorytmów i innych rozwiązań technicznych, do dalszej odsprzedaży;
  c) przeniesienia treści zawartych w Aplikacji poza serwery Administratora
  d) kopiowania szaty graficznej i/lub treści Aplikacji;
  e) wykorzystywania szaty graficznej Aplikacji do celów innych niż określone Regulaminem.
 6. W pozostałym zakresie do kwestii praw autorskich i pokrewnych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §9 ust. 3 Regulaminu Aplikacji.

§7
ZASTRZEŻENIA PRAWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.
 2. Administrator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku z: ⎯ funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem; ⎯ naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich; ⎯ funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Administratora lub nie są przez niego obsługiwane; ⎯ usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Administratora lub nie są przez niego obsługiwane;
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja działała w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników .
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże” Kont Użytkowników dokonywane przez osoby trzecie (w szczególności te, którym Użytkownik udostępnił Login oraz Hasło). W razie powzięcia przez Administratora informacji o sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomi odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 7. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie, kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć zawartych w Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją bez zgody Użytkownika i możliwości wyrażania przez nich jakichkolwiek sprzeciwów.
 9. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Aplikacji mogą być kierowane do Administratora pod adres it@24max.pl

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika uprawniającego do korzystania z funkcji Aplikacji po spełnieniu warunków określonych Regulaminem zawierana jest na czas oznaczony, obejmujący okres na jaki został wykupiony przez Użytkownika abonament. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, co nie powoduje zwrotu na jego rzecz jakiejkolwiek części opłaty abonamentowej uiszczonej z tytułu korzystania z Aplikacji.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Użytkownika i Administratora.
 3. Administrator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach wskazanych w Regulaminie, a także kiedy:
  a) ma miejsce nieuprawnione korzystanie z Aplikacji lub zachodzą uzasadnione przesłanki do stwierdzenia takiego nieuprawnionego korzystania z Aplikacji;
  b) Użytkownik dopuścił się w inny sposób istotnego naruszenia Regulaminu lub wielokrotnego naruszenia Regulaminu.
 4. W sytuacji, gdy świadczenie usługi czasowego dostępu do aplikacji, stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych Administrator będzie uprawniony do rozwiązania umowy z powodu zmiany parametrów oferty.

§9
PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia Usługi dostępu do Aplikacji.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: it@24max.pl lub w formie pisemnej na podany wyżej adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Usługi wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Aplikacji danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie lub wyłączenie możliwości korzystania z Usługi.
 2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.
 3. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych należy zgłaszać na adres mailowy: it@24max.pl
 4. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod linkiem: https://x-cut.pl/polityka-prywatnosci-2/.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem w formie, która umożliwia jego utrwalenie, pobranie i wydrukowanie oraz w Aplikacji.
 2. Niniejszy Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 20.10.2023 r.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany mailowo na adres wskazany przy rejestracji Konta oraz przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik powinien się zapoznać ze zmianami, a kolejne zalogowanie w Aplikacji będzie równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 5. Oświadczenie Użytkownika o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego informacji o nowej treści Regulaminu, wysłane przez z niego z adresu, którym posłużył się do założenia Konta Użytkownika, na adres: it@24max.pl, spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i brak możliwości zalogowania Konta. Brak zgody na nowe warunku Regulaminu nie powoduje zwrotu na jego rzecz jakiejkolwiek części opłaty abonamentowej uiszczonej z tytułu korzystania z Aplikacji online.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.